Chủ đề 'trận không chiến'

Phi công Việt Nam nào bắn rơi nhiều máy bay Mỹ nhất?

Ông đã 9 lần bắn rơi máy bay địch trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngoài ra, ông còn yểm trợ đồng đội bắn rơi 9 máy bay khác. Tổng cộng, ông có 18 lần trực tiếp và gián tiếp bắn hạ máy bay địch.