Chuyện ít biết về việc thi cử của Tào Tháo

Tào Tháo (155-220) là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán và đầu thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Hàng nghìn năm qua, đã có biết bao câu chuyện xung quanh Tào Tháo. Người gọi ông là quân tử, kẻ cho ông là tiểu nhân nhưng ít ai biết rằng ông cũng từng là một năng thần (quan giỏi) thời loạn.
Tào Tháo sinh ra tại huyện Tiêu, nước Bái trong gia đình giàu có, thuở nhỏ thích chơi bời phóng túng, thích săn bắn, ít chịu học hành và tỏ ra tinh ranh. Khi lớn, Tào Tháo vẫn thích chơi bời, khác hẳn với những sĩ phu trọng danh tiết, tuy vậy vẫn có những người kính trọng ông như Kiều Huyền, Hứa Tử Tương. Hứa Tử Tương đánh giá Tào Tháo là năng thần thời trị và gian hùng thời loạn.
Năm 20 tuổi, Tào Tháo thi đỗ Hiếu liêm. Ông được quan Kinh Triệu doãn là Tư Mã Phòng tiến cử giữ chắc Bắc bộ Úy (coi giữ phía bắc) ở kinh thành Lạc Dương đã nổi tiếng là người nghiêm túc. Sau khi đến nhiệm sở, ông cho đặt roi ngũ sắc trước cửa công đường, hễ ai phạm tội đều trị thẳng tay.
Tào Tháo từng thi đỗ Hiếu liêm.
Khi đó, chú của đại thần Kiển Thạc là Kiển Thúc phạm tội vác dao đi đêm, ông sai bắt vào phủ đánh roi thẳng thừng không vì nể. Vì gia thế Tào Tháo rất lớn nên vụ việc này ông không gặp rắc rối, tiếng tăm ông cũng từ đó vang khắp kinh thành.
Sau đó, Tào Tháo giữ chức tướng quốc nước Tế Nam, ông lại liên tiếp đứng ra tố cáo các quan tham phạm pháp, ông còn phá hơn 600 ngôi miếu thờ mà triều đình không cho phép thờ cúng.
Tào Tháo ban đầu là thần tử năng nổ tích cực, đã từng bất chấp nguy cơ bị giáng chức để dâng sớ tâu bày điều hay, bảo vệ người ngay, ngăn cản kẻ xấu. Chỉ tiếc là mọi nỗ lực can gián đều thất bại.
Có thể nói Tào Tháo không chỉ là đệ nhất gian hùng kim cổ có một, ông còn là người có công lớn trong việc dẹp loạn Khăn Vàng và Đổng Trác, đánh bại lần lượt các chư hầu như Lã Bố, Viên Thiệu để thống nhất phương Bắc của Trung Quốc bấy giờ.

Theo Quốc Tiệp / Người Đưa Tin

Bạn đang xem: Chuyện ít biết về việc thi cử của Tào Tháo

Chuyên mục: Đông Tây kim cổ

Nguồn: https://kienthuc.net.vn/tham-cung/chuyen-it-biet-ve-viec-thi-cu-cua-tao-thao-1723633.html

Chủ đề:

Chia sẻ bài viết